Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

18:40
7000 9d6f
Reposted fromprimarina primarina
Radzim
16:26
Gdybyś żył ze świadomością, że każdy Twój dzień jest Twoim ostatnim dniem, z pewnością Twoje życie wyglądałoby inaczej; z pewnością podejmowałbyś odważniejsze decyzje, żyłbyś pełnią życia, pamiętałbyś o tych, których kochasz, i starałbyś się wyciskać z życia to, co najlepsze.
— Łukasz Milewski, "Potężny ponad miarę"
Reposted fromzupamarzen zupamarzen
Radzim
16:25
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake

March 22 2017

19:21
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella

March 21 2017

18:24
9678 92e0 500
Reposted fromwitchboy witchboy

March 19 2017

Radzim
18:55
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea
Radzim
18:46
18:40
1283 e422 500
Reposted fromtrotyllove trotyllove
Radzim
18:40
1149 0c50 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
Radzim
18:11
1527 4034
Reposted fromveronika1997 veronika1997
Radzim
18:08
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
16:26
9841 c690 500
Reposted fromgrompfus grompfus

March 18 2017

10:24
2446 8fc1 500
Reposted fromjunpyo junpyo
Radzim
10:24

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana
10:19
3297 759a 500

March 17 2017

20:22
4470 7554 500
Reposted fromjeremylawson jeremylawson
20:21
5670 7e30 500
Reposted fromillogical illogical
20:09
5772 8434 500
Reposted fromvibetechs vibetechs
Radzim
20:08
5475 97b3
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata

March 13 2017

Radzim
21:25
0529 694b 500
Reposted frommslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl